Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre účely ubytovania v Charitnom domove Dolný Smokovec, 059 81 Dolný Smokovec 19.

 

Pri ubytovaní v priestoroch Charitného domovu Dolný Smokovec, 059 81 Dolný Smokovec 19, prevádzkovateľ: Kapitul s.r.o., Kapitulská 18, 815 80 Bratislava, IČO: 31405819, DIČ: 2020309577 zachováva záväzné zásady ochrany osobných údajov.

 

Rezervácia ubytovania prebieha prostredníctvom vyplnenia formuláru na www.charitatry.sk, zaslaním prihlasovacieho emailu alebo telefonicky.

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že pre účely ubytovania je nevyhnuté poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu na poslanie šeku, emailový kontakt, telefonický kontakt. Dotknutá osoba berie na vedomie, že v rámci platby prevádzkovateľ páruje uhradenú platbu s poskytnutými osobnými údajmi pre účely ubytovania a vedenia účtovníctva. Dotknutá osoba berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje môže prevádzkovateľ ďalej spracovať na archivačné a štatistické účely.

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu a že poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez súhlasu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.

Kontaktná osoba pre oblasť ochrany osobných údajov: pravnik@charita.sk, tel. 0917 350 651.